3-ти КОНГРЕС НА ЗДРУЖЕНИЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИ ПО ОРТОДОНЦИЈА ПРИ МСД СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО

Мај 12-15, 2016 – Охрид, Северна Македонија – Хотел Гранит

Конгресот и курсевите се акредитирани од Стомотолошката Комора на РМ.

За активните учесници 15 бода, за пасивните 10 бода.

Конгресни теми:

  • Нови погледи и решенија во третманот на малоклузија Класа III
  • Вечна дилема: Современите ставови за и против екстракциона ортодонтска терапија
  • Иновации на полето на скелеталното упориште
  • Слободни теми

12-ти Мај – Пред-конгресен курс (активни 15 бода, пасивни 10 бода)

Prof. Dr. Ekaterina Gizoeva, Sankt Petersburg, Russia
Consulting Doctor Forestadent

Базична ортодонција: Од техника на прав лак до иновативни апарати за упориште

15-ти Мај – Пост-конгресен курс (активни 15 бода, пасивни 10 бода)

Prof. Dr. Nelson Oppermann, Chicago, USA
Consulting Doctor RMO

Утилити лакот како алатка во биомеханиката

15 Мај – iTop курс (активни 15 бода, пасивни 10 бода)

 

Поканети предавачи

Prof. Dr. Vaska Vandevska – Radunovich, Oslo, Norway

Трансплантација на заби како остварлива опција за ортодонтски проблеми

 

Prof. Dr Moschos Papadopoulos, Thessaloniki, Greece

Ортоднциа заснована на докази и секојдневна клиничка пракса

 

Prof Dr Nejat Erverdi, Istanbul, Turkey

Сè за коскенатo упориште

Алвеоларна дистракциона остеогенеза и можности за дистракција

 

Prof. Dr Haluk İşeri Istanbul, Turkey

Синдром на обструктивна апнеа (OSAS):Дијагноза и третман

 

Prof. Dr Martina Drevensek, Ljubljana, Slovenia

Користење на скелетна анкаража во третманот на малоклузија Класа III

 

Prof. Dr. Ekaterina Gizoeva, Sankt Petersburg, Russia

Скелетална анкаража како дел од ортодонтскиот третман: Интердисциплинарен пристап

 

Prof. Dr. Sasil Poonnen UAE

Мудроста во екстрација на третите молари

 

Prof. Dr. Nelson Oppermann, Chicago, USA

Интеграција на биопрогресивна терапија и MEAW концепти. Широк спектар на можности

 

Assoc.Prof. Enita Nakas,  Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Уживајте во возењето: третман на импактирани кaнини

 

Assoc. Prof. Tomislav Lauc, Zagreb, Croatia

Откривање на вистинската позиција на импактирани заби

 

 

Цени за котизација

 Пред 20.03.2016
  Пред-конгресен курс Конгрес Пост-конгресен курс Конгрес & 2 курса
Членови на МСД 6000,оо ден 4.800,оо ден 6000,оо ден 15.000,оо ден
Не-членови на МСД 6.000,оо ден 6.000,00 ден 6.000,00 ден 18.000,00 ден
Специјализанти 3.000,оо ден 2.000,оо ден 3.000,оо ден 6.000,оо ден
По 21.03.2016
Пред-конгресен курс Конгрес Пост-конгресен курс Конгрес & 2 курса
Членови на МСД 6000,оо ден 7.500,оо ден 6000,оо ден 18.000,оо ден
Не-членови на МСД 6.000,оо ден 9.000,00 ден 6.000,00 ден 21.000,00 ден
Специјализанти 3.000,оо ден 3.000,оо ден 3.000,оо ден 9.000,оо ден
*Курсевите се со ограничен број на присутни учесници.

 

iTop Course
Членови на МСД 1.000,оо ден
Не-членови на МСД 1.500,оо ден
*Курсевите се со ограничен број на присутни учесници.

Курсевите се со ограничен број на присутни учесници. После направена регистрација ќе добиете потврда за уплата.

 

Уплатата се врши на ж-сметка: 300000002059055

Комерцијална банка АД Скопје, МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција за конгрес 5/2016.

Комерцијална банка АД Скопје, МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција за пред-конгресен курс 5/2016.

Комерцијална банка АД Скопје, МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција за пост-конгресен курс 5/2016.

Комерцијална банка АД Скопје, МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција за конгрес и 2 курса 5/2016.

 

On-line пријавување на абстракти  тука

Краен рок за пријавување на абстракти 15.03.2016 21.03.2016

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ & ОДБОРИ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОНГРЕСОТ

Габриела Ќурчиева Чучкова
(Претседател на Организациониот одбор)

НАУЧЕН ОДБОР

Лидија Кануркова (Претседател)

Васка Вандевска Радуновиќ

Халук Ишери

Мошос Пападопулос

Мирјана Јаношевиќ

Лаура Андреева

Габриела Ќурчиева Чучкова

Маја ПопСтефанова Трпоска

Мартина Древеншек

Енита Накаш

Томислав Лауц

Стипица Поповски

ПОЧЕСЕН НАУЧЕН ОДБОР

Атанасиос Атанасиу

Абаз Захер

Марија Зужелова

Јулијана Ѓоргова

Владимир Поповски

Соња Апостолска

Љубен Гугувчевски

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

Габриела Ќурчиева Чучкова (Претседател)

Игор Кировски

Ирена Гавриловиќ

Радмила Димовска

Иван Илиев

Роберт Јанев

Сабетим Черкези

Бисера Лазаревска

Љубо Јолевски

Владо Дилевски

Зумри Емрулау

Весна Јанкуловска

Ива Димовска

Дарко ПопАцев

Билјана Петровска

Иван Танатарец

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје