ПРИЈАВУВАЊЕ НА АПСТРАКТ ЗА УЧЕСТВО НА КОНГРЕСОТ

ВАЖНА НАПОМЕНА:

ПОДНЕСУВАЊЕТО НА АПСТРАКТИ Е ОТВОРЕНО ОД 01.03.2024
КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ Е 10.05.2024

Научниот одбор ги поканува авторите да ги пријавуваат своите трудови во согласност со наведените теми на научната програма . Апстрактите треба да бидат напишани на македонски и англиски јазик. Текстот треба да биде дека треба да напишани со фонт Ariel или Calibri со фолемина на буквите 12.

Инструкции за припрема на апстракт:

Апстрактите можат да бидат испратени само преку веб-страната на конгресот, каде чекор по чекор ќе бидете водени низ постапката за поднесување на апстрактот.

Во формуларот за пријавување на апстрактот за учество на конгресот треба да бидат внесени  информациите за авторот на трудот, имињата на коавторите (максимум ко-автори до 4), насловот на апстрактот, апстрактот, начинот на презентација, како и изборот на една од конгресните теми.

Наслов:

НАСЛОВНИОТ ТРЕБА ДА БИДЕ СО ГОЛЕМИ БУКВИ

Најмногу 30 зборови. Ве молиме избегнувајте акроними во насловите.

Насловот на темата не треба да биде подолг од 30 зборови, а апстрактот треба да содржи максимум 300 зборови.

Секој учесник може да е автор на најмногу два труда, а бројот на коавтори да не е повеќе од четири лица.

Текстот на апстрактот треба да е организиран и поделен според следниот формат: Цел, Материјал и метод ( предмет на испитување), Резултати и Заклучок (констатација од типот „ резултатите ќе бидат дискутирани“, е неприфатлива). Апстрактот треба да биде во структуриран формат со посебен пасус за секоја потсекција (ЦЕЛ, МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ЗАКЛУЧОК). Текстот треба да биде дека треба да напишани со фонт Ariel или Calibri со фолемина на буквите 12.

Конгресни теми:

Изберете една од конгресните теми кои се предвидени со научната програма на Конгресот:

  • Ортодонтска дијагноза – нови методи, базични алатки
  • Современи протоколи во ортодонтската терапијаи
  • Нови техники базирани на основните ортодонтски постулати
  • Слободни теми

Тип на презентација

Се избира преферираниот начин на презентација на научниот труд во полето кое е за тоа означено во формуларот за пријавување на апстрактот и истата може да биде:

  • Постер презентација
  • Усна презентација

Краен рок за пријавување на апстракти

Апстрактите треба да бидат испратени најдоцна до 10 мај,  2024 ( петок, до 23:59 часот)

Поправка на апстрактот по неговото пријавување

По пополнувањето и испраќањето на формуларот за пријава на апстракт , веднаш добивате потврден одговор на Вашата e-mail адреса. Ако имате потреба од исправка на веќе испратен апстракт ве молиме да не контактирате на е-маил адресата congress2024@mos.org.mk

Известување nа прифатеност на апстрактот

За разгледување на пристигнатите апстракти одговорен е Научниот одбор на Конгресот. Секој автор ќе биде известен по e-mail за прифатеноста на апстрактот најдоцна до 01.06 .2024 година и ќе добие детални инструкции за припрема на презентацијата.

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје