Поднесување на апстракти

ВАЖНА НАПОМЕНА:

ПОДНЕСУВАЊЕТО НА АПСТРАКТИ ЗАВРШИ
КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ Е 15.03.2016

Нучниот одбор ги поканува авторите да ги пријават своите трудови во согласност со наведените термини на програмата.

Апстрактите треба да бидат на македонски и англиски јазик.

Инструкциите за припремање на апстрактот.

Апстрактите може да бидат испратени само преку страната на конгресот.

За да се поднесе апстрактот потребна е предходна регистрација.

Апстрактите се поднесуваат само online преку страната на конгресот www.mos.org.mk. Нема да бидат прифатени доколку се поднесат преку email, пошта или fax.

Треба да се пополнети информациите за авторот  и коавторите.

Се користи Times New Roman фонт со 12 font size, обавезно со “мк” поддршка за македонската верзија.

Насловот на трудот треба да е до 15 карактери максимум со ГОЛЕМИ БУКВИ. Апстрактот треба да содржи максимум до 250 зборови. Секој учесник може да пријави два труда и бројот на коавтори  да не е поголем од 4.

Апстрактот треба да е организиран и поделен спрема следниот редослед: Цел, Материјал и Метод (Предмет на испитување), Резултати, Заклучок (констатации од типот “резултатите ќе бидат дискутирани” нема да бидат прифатени). Табели, графикони и слики не се дозволени во апстрактот.

После поднесување, апстрактот ќе биде доставен до комисијата за прифаќање на апстракти. Ако трудот е прифатен, ќе бидете известени по email. Само со навремено уплатена котизација, апстрактот ќе биде објавен, во спротивно трудот нема да биде вклучен во програмата.

 

Изберете еден од дадените теми на Kонгресот:

  • Нови погледи и решенија во третманот на малоклузија Класа III
  • Вечна дилема: Современите ставови за и против екстракциона ортодонтска терапија
  • Иновации во полето скелетното упориште
  • Слободни теми

 

Начин на презентирање

Изберете го начинот на презентација при поднесувањето на апстракти:

  • Постер
  • Усна презентација

Краен рок за поднесување на апстракти е 15.03.2016. Апстрактите поднесени после овој термин нема да бидат прифатени.

Линк за поднесување на апстракти.

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Мајка Тереза бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Факс: +389 (0)2 3092842
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје