Регистрација и поднесување абстракти

Пред да пополните пријава и да испратите апстракт, Ве молиме прочитајте го Упатството за поднесување апстракти.


Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Мајка Тереза бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Факс: +389 (0)2 3092842
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје