Регистрација и поднесување абстракти

Пред да пополните пријава и да испратите апстракт, Ве молиме прочитајте го Упатството за поднесување апстракти.