Информации за регистрација

КОТИЗАЦИЈА

РЕГИСТРАЦИЈА

КОНГРЕС

Рана котизација до 15.04.2024 Доцна котизација до 15.06.2024 Доцна котизација после 15.06.2024
во денари во денари во денари
Членови на МСД-ЗСО/БАОС 6.000,00 8.000,00 9.000,00
Нечленови 9.000,00 11.000,00 13.000,00
Специјализанти по ортодонција 4.800,00 6.000,00 8.000,00
Придружни лица 1.800,00 2.400,00 3.000,00
Предконгресен Курс за членови на МСД-ЗСО/БАОС 3.600,00 4.800,00 /
Предконгресен Курс за нечленови 4.800,00 7.000,00 /
iTOP Курс за ортодонтски пациенти за Членови на МСД-ЗСО/БАОС

2.500,00

3.600,00 /
iTOP Курс за ортодонтски пациенти за нечленови

3.600,00

4.800,00 /
Постконгресен Курс за Членови на МСД-ЗСО/БАОС 3.600,00 4.800,00 /
Постконгресен Курс за нечленови 4.800,00 7.000,00 /

Котизацијата вклучува влез на конгресот за сите денови на неговото одржување ID картички, книга со конгресна програма, кафе/чај за време на официјалните паузи, како и Свечено отворање на Конгресот и свечен коктел.

Регистрација и уплата за курсеви може  да се направи само доколку е направена регистација и уплата за конгресот.

Церемонија на Свечено отворање на Конгресот и свечен коктел ќе се одржат во хотел Гранит, на 26.09.2024 година, со почеток во 19:30 часот.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА КОНГРЕСОТ

Регистрација ќе биде во лоби на хотелот Гранит

ВРЕМЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА:

Четврток, 26.09.2024 год. од 17:00до 19:00
Петок, 27.09. 2024 год. од 8:30 до 17:00
Сабота, 28.09. 2024 год. од 8:30 дo 12:00

Церемонија на свечено отворање на Конгресот

Четврток, 26.09. 2024 год. Хотел Гранит

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ЗА ДОМАШНИ УЧЕСНИЦИ

Плаќањето треба да се изврши на следниов начин

Задолжителна регистрација со кирилична поддршка на веб страницата на Конгресот на линкот

Жиро сметка: 300000002059055 Комерцијална банка АД Скопје

Назнака: За Конгрес на ЗСО при МСД; за име и презиме, број на лиценца и меил

Уплата се врши 24 часа по регистрација

Присуството е услов за добивање сертификат.

ЗАБЕЛЕШКА:

Учесниците во конгресниот научен програм (автори на поднесените апстракти) имаат право на рана регистрација и плаќање во период од максимум 7 дена по добивањето на информациите за прифаќање на апстрактот.

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје