Членови

Членови на Здружение на специјалисти по ортодонција при МСД

1.

Д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Претседател

2.

Д-р Радмила Димовска

Генерален секретар

3.

Д-р Ирена Гавриловиќ

4.

Д-р Иван Илиев

5.

Д-р Игор Кировски

6.

Д-р Сабетим Черкези

7.

Д-р Владимир Дилевски

8.

Д-р Стипица Поповски

9.

Д-р Васка Вандевска Радуновиќ (почесен член)

10.

Д-р Марија Манева Ристовска

11.

Д-р Елена Петрова

12.

Д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска

13.

Д-р Билјана Богдановска

14.

Д-р Љубо Јолевски

15.

Д-р Маја ПопСтефанова Трпоска

16.

Д-р Јадранка Атанасова

17.

Д-р Маргарита Мешкова

18.

Д-р Сузана Антовска

19.

Д-р Јасмина Грозданова

20.

Д-р Елизабета Милкова

21.

Д-р Милена Милошевиќ

22.

Д-р Сашо Трпески

23.

Д-р Сашо Милев

24.

Д-р Елизабета Ивановска

25.

Д-р Лидија Стефановска

26.

Д-р Мелиха Јонузи

27.

Д-р Семра Ефендилер Јонузи

28.

Д-р Софија Царчева Шаља

29.

Д-р Даниела Царчева Димитровска

30.

Д-р Гојчо Николов

31.

Д-р Горан Апостолски

32.

Д-р Снежана Кузманова

33.

Д-р Жанета Сарагинова

34.

Д-р Назми Ферати

35.

Д-р Рашела Петковска

36.

Д-р Стефанија Зимовска

37.

Д-р Лидија Малеска Шуменковска

38.

Д-р Дијана Шуменковска

39.

Д-р Жаклина Митевска

40.

Д-р Милица Трпеска-Јовановска

41.

Д-р Билјана Маневска

42.

Д-р Емилија Стоева

43.

Д-р Александра Подолешова

44.

Д-р Марта Дамјановска

45.

Д-р Наташа Лозановска

46.

Д-р Бобан Димитиоски

47.

Д-р Катерина Даштевска

48.

Д-р Јулијана Ангеловска Зафировска

49.

Д-р Зоран Николовски

50.

Д-р Верица Ристова

51.

Д-р Дора Алексоска-Стојановска

52.

Д-р Мартин Павлов

53.

Д-р Стефана Чакар Коцевски

54.

Д-р Христи Доковска

55.

Д-р Билјана Озгур

56.

Д-р Јусуф Илјази

57.

Д-р Маја Наумова Тренческа

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Мајка Тереза бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Факс: +389 (0)2 3092842
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје