Членови

Членови на Здружение на специјалисти по ортодонција при МСД

1.

Д-р Габриела Ќурчиева Чучкова

Претседател

2.

Д-р Радмила Димовска

Генерален секретар

3.

Д-р Иван Илиев

4.

Д-р Игор Кировски

5.

Д-р Васка Вандевска Радуновиќ (почесен член)

6.

Д-р Стипица Поповски (почесен член)

7.

Д-р Ирена Гавриловиќ

8.

Д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска

9.

Д-р Владимир Дилевски

10.

Д-р Сабетим Черкези

11.

Д-р Марија Манева Ристовска

12.

Д-р Елена Петрова

13.

Д-р Билјана Богдановска

14.

Д-р Љубо Јолевски

15.

Д-р Маја Поп Стефанова -Трпоска

16.

Д-р Маргарита Мешкова

17.

Д-р Сузана Антовска

18.

Д-р Јасмина Грозданова

19.

Д-р Крум Арнаудов

20.

Д-р Александра Подолешова

21.

Д-р Мартин Павлов

22.

Д-р Елизабета Милкова

23.

Д-р Жанета Сарагинова

24.

Д-р Зоран Николовски

25.

Д-р Рашела Петковска

26.

Д-р Елизабета Ивановска

27.

Д-р Лидија Стефановска

28.

Д-р Мелиха Јонузи

29.

Д-р Семра Ефендилер Јонузи

30.

Д-р Софија Царчева Шаља

31.

Д-р Даниела Царчева Димитровска

32.

Д-р Гојчо Николов

33.

Д-р Назми Ферати

34.

Д-р Стефанија Зимовска

35.

Д-р Лидија Малеска Шуменковска

36.

Д-р Дијана Шуменковска

37.

Д-р Соња Ристоска Стојаноска

38.

Д-р Благородна Николова

39.

Д-р Трајан Николов

40.

Д-р Жаклина Митевска

41.

Д-р Емилија Стоева

42.

Д-р Катерина Даштевска

43.

Д-р Нина Ковачевски

44.

Д-р Верица Ристова

45.

Д-р Јусуф Илјази

46.

Д-р Милена Милошевиќ

47.

Д-р Сашо Трпоски

48.

Д-р Тереза Болис Гуриќ

49.

Д-р Оливера Терзиева Петровска

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје