Втор Интернационален Симпозиум на ортодонти – Албанија

THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ORTHODONTICS

31 MAY-2 JUNE 2018

TIRANA, ALBANIA

 

Programme: PROGRAMI SIMPOZIUM II- ENGLISH

Fee & Registration: Fee registration

Abstract submission form: ABSTRACT SUBMISSION FORM

Контакт

МСД – Здружение на специјалисти по ортодонција

Водњанска бр.17
1000 Скопје, Северна Македонија

Телефон: +389 (0)2 3092841
Мобилен: +389 (0)70 308989
Е-меил: info@mos.org.mk

Трансакциска сметка 300000002059055
Комерцијална Банка АД Скопје